Jump to content

Einar Jensen

Former employee

Anonymous

Einar Jensen has 5 publications at NILU:

Legemiddelrester i miljøet: Et nytt miljøtrussel?

Kallenborn, R.; Jensen, E.; Weigel, S.

2003

2003

Miljøproblematikk

Kallenborn, R.; Weigel, S.; Jensen, E.

2003

Hydrophilic organic pollutants – A threat to the Arctic?

Weigel, S.; Berger, U.; Hühnerfuss, H.; Jensen, E.; Kallenborn, R.; Thoresen, H.

2002

Einar Jensen has 5 publications at NILU:

Legemiddelrester i miljøet: Et nytt miljøtrussel?

Kallenborn, R.; Jensen, E.; Weigel, S.

2003

2003

Miljøproblematikk

Kallenborn, R.; Weigel, S.; Jensen, E.

2003

Hydrophilic organic pollutants – A threat to the Arctic?

Weigel, S.; Berger, U.; Hühnerfuss, H.; Jensen, E.; Kallenborn, R.; Thoresen, H.

2002