Jump to content
Report

Svevestøvmåling i bydel Fana langs FV546. 23. desember 2016 – 31. desember 2017.

Hak, Claudia

Publication details

Series: NILU rapport 2/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2917-6

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2483143

Summary:
På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse for berørte naboer. Målingene pågikk i perioden 23. desember 2016 – 31. desember 2017. Resultatene ble rapportert hver måned. Årsmiddel-konsentrasjonene for PM10 og PM2.5 i 2017 var langt under respektive grenseverdier. I måleperioden ble det observert 3 døgn med PM10-døgnmiddelverdier over grenseverdien på 50 μg/m3. Det er tillatt med 30 døgnverdier over dette nivået. Årsaken til høy PM10-konsentrasjon var oppvirvling av svevestøv fra kjørebanen. Så lenge tiltak for å dempe støvoppvirvling ble iverksatt tidsnok, var svevestøvkonsentrasjonen innenfor varslingsklassen for liten eller ingen helserisiko.