Jump to content
Report

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess

Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina de Brito Beirao; Berge, Erik; Selvig, Eivind

Publication details

Series: NILU rapport 7/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2922-0

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2502926

Summary:
Målet er å belyse hvilke kvalitetskrav som bør stilles til luftkvalitetsberegninger, kart og data til ulike bruksformål slik disse er formulert i norsk regelverk, herunder Forurensningsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520) m.fl. Miljødirektoratet ønsker å sikre god, enhetlig og sammenlignbar kvalitet og praksis på utredninger av luftkvalitet og har bedt om anbefalinger i form av denne rapporten.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere behovet for veiledning og kvalitetskriterier for ulike anvendelser, har det vært fokus på å innhente informasjon og innspill fra ulike brukergrupper og fagmiljøer. Det er gjennomført en spørreundersøkelse og det er arrangert flere møter og åpne kommentarrunder med ulike brukergrupper og fagmiljøer. Siden eventuelle kvalitetskrav vil kunne ha betydning for konkurranse i markedet og påvirke ressursbruken både hos private aktører og myndigheter, har brukermedvirkning vært et viktig element i dette arbeidet etter ønske fra oppdragsgiver.