Jump to content
Report

NERVE – Utslipsmodell for veitrafikk. Dokumentasjon av beregningsmodell for klimagassutslipp i norske kommuner.

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald

Publication details

Series: NILU rapport 28/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2951-0

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2569414

Summary:
NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road
Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp fra
veitrafikken totalt innenfor hver kommune geografisk og for kommunens innbyggere, både som totalt utslipp og som en
utslippsfaktor (g/km). NERVE en en «bottom-up» modell som bygger på fire detaljerte datasett; 1) Veinettet ved alle
offentlige veier fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), 2) trafikk på vei fra Regional Transport Model (RTM), 3)
kjørelengdestatistikken for norskregistrerte kjøretøy fra Statistisk Sentralbyrå Norge (SSB) og 4) utslippsfaktorer fra HBEFA(Hand Book of Emission FActors for Road Transport.