Jump to content
Report

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

Publication details

Series: NILU rapport 26/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2949-7

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2573423

Summary:
Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). Forurensningsnivåene er innenfor de juridiske grenseverdiene og det er ikke formelt krav til tiltak utover gjeldende handlingsplan (2017). For å redusere risikoen for overskridelser av grenseverdiene i et «ekstrem år» og generelt forbedre luftkvaliteten, er enkelte nye tiltak effektberegnet sammen med tiltak i Bypakke Nedre Glomma. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid
med oppdragsgiver og prosjektgruppen, er det foreslått en revidert seks-punkts handlingsplan, med ytterligere tre tiltak for forbedret luftkvalitet utover de juridiske kravene. Tiltaksutredningen med handlingsplan skal behandles politisk.