Jump to content
Report

Fingerprint of Volatile Organic Compounds in the Quintero-Puchuncaví area. Results from Screening Campaign.

Schmidbauer, Norbert; Lopez-Aparicio, Susana

Publication details

Series: NILU rapport 7/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2969-5

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2596936

Summary:
Rapporten presenterer resultatene fra målinger foretatt i Quintero-Puchuncaví regionen (Chile) for å kartlegge flyktige
organiske forbindelser (VOC). To ulike metoder ble benyttet, en kvantitativ (kanister prøvetaker / analyse med Medusa/GCMS) og en semi-kvantitativ (Tenax TA / analyse med GC-MS). NILU evaluerte resultatene av 4 forbindelser (metylkloroform, nitrobenzen, isobutan og toluen), som tidligere rapporter viste meget høye konsentrasjoner av og som har vært mye omtalt i media. NILUs måleresultater viser mye lavere konsentrasjoner, og konkluderer med at målingene som ble foretatt tidligere ikke ble riktig kalibrert. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av benzen var 1,0 μg/m3 i industriområder og 0,3 μg/m3 i bolig- / bakgrunnsområder, begge lavere enn internasjonale grenseverdier. Hovedforbindelsene i utslippene fra industriområdene er lette hydrokarboner, som ble påvist ved lave konsentrasjonsnivåer.