Jump to content
Report

Air Quality in Ny-Ålesund. Monitoring of Local Air Quality 2018.

Johnsrud, Mona; Hermansen, Ove; Krejci, Radovan; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

Publication details

Series: NILU rapport 21/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2990-9

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2621321

Summary:
De målte konsentrasjonene var generelt lave for alle komponenter og under nasjonale grenseverdier for beskyttelse av menneskets helse og økosystemet.Vind fra nordlige sektorer ga de høyeste gjennomsnittskonsentrasjonene av nitrogenoksider og svoveldioksid, noe som peker på kraftstasjonen og havnen som mulige kilder. Måleresultatene for CO2 viser en årlig variasjon, med høyere konsentrasjoner om vinteren og lavere om sommeren. Kilder for de målte konsentrasjonene av CO var mest sannsynlig lokal snøskutertrafikk.