Jump to content
Report

Review of the Assessment of Industrial Emissions with Mosses

Mudge, Stephen Michael; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle

Publication details

Series: NILU rapport 22/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2991-6

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2629350

Summary:
På oppdrag fra Miljødirektoratet har NILU - Norsk institutt for luftforskning, gjort en litteraturstudie innenfor temaet
«Vurdering av industriutslipp ved bruk av mose». Hensikten er å framskaffe en oversikt over hva som er publisert av kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom metallkonsentrasjoner målt i mose og utslippsmengder, luftkvalitet, opptak i andre
organismer og betydning for miljø og helse. Det er i tillegg etterspurt informasjon om hvorvidt andre land benytter
moseundersøkelse rundt industri og eventuelt hvordan disse resultatene blir brukt av myndigheter. Litteratursøket resulterte i 51 relevante publikasjoner hvor de fleste er fra perioden 2016-2019. Resultatene fra disse publikasjonene viser at mose er en god passiv prøvetaket for luftforurensinger og kan gi verdifull informasjon om kjemisk signatur og deposisjon av metaller. Det er ikke funnet noen studier som relaterer konsentrasjon i mose med luftkvalitet eller mengde utslipp fra utvalgte industrier. En enkelt studie forsøker å sette mosekonsentrasjoner i sammenheng med helseeffekter. En spørreundersøkelse blant deltakerland i ICP-Vegetation viser at resultater fra moseundersøkelser så langt ikke er benyttet av myndigheter i reguleringssammenheng eller lovgivning.