Jump to content
Scientific journal publication

Concentrations and endocrine disruptive potential of phthalates in marine mammals from the Norwegian Arctic

Routti, Heli Anna Irmeli; Harju, Mikael; Lühmann, Katharina; Aars, Jon; Ask, Amalie; Goksøyr, Anders; Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian

Publication details

Journal: Environment International, vol. 152, 106458, 2021

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2771084
Doi: doi.org/10.1016/j.envint.2021.106458

Summary:
Ftalater er organiske stoffer som hovedsakelig brukes til å gjøre plast mykere, særlig i PVC. Produksjonen av disse forbindelsene er ikke regulert på globalt nivå. Vi undersøkte nivåer av 12 ftalater i fett/spekk fra blåhval, finnhval, grønlandshval og isbjørn fra norsk Arktis. I tillegg målte vi nivåer av nedbrytningsprodukter av ftalater i plasma fra isbjørn. Bis(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) var den eneste ftalat-forbindelsen som ble kvantifisert i prøvene. DEHP var til stede i de fleste hvalprøvene og nivåene i blå- og finnhvalspekk var lik nivåer av kjente miljøgifter som PCBer og organiske plantevernmidler. Nedbrytningsprodukter av ftalater ble funnet i lave konsentrasjoner i noen få isbjørnprøver. I tillegg undersøkte vi ftalaters potensial til å forstyrre finnhvalenes kjernereseptorer. Kjernereseptorer er proteiner som regulerer gener. De studerte reseptorene er viktige for å regulere blant annet metabolisme, stressresponser og energibalanse. Vi fant at DEHP både kan øke og hemme aktiviteten til skjoldbruskkjertelhormonreseptor, men da i høyere konsentrasjoner enn det som ble målt i spekk-/fettprøvene. Siden de studerte finnhvalreseptorene er helt eller nesten like de som finnes hos mange andre arter inkludert blåhval, vågehval, spekkhoggere, hvithval, isbjørn og mennesker, er resultatene også relevante for disse artene. Dette studiet bidrar til å øke kunnskapen om plastrelaterte stoffer og deres potensial til å forstyrre hormonsystemet hos marine pattedyr fra norsk Arktis.