Jump to content
Report

Spredningsberegninger av luftforurensning fra Årdal Metallverk

Weydahl, Torleif

Publication details

Series: NILU rapport 29/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3067-7

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2833281

Summary:
Rapporten presenterer oppdaterte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Årdal Metallverk i Øvre Årdal. Utslippene er hentet fra utslippstillatelsen som en vurdering av «worst-case». Det er beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, støv og fluorider, samt metallkomponentene i utslippstillatelsen. Beregningene, som er basert på en konservativ metodikk, viser potensielt overskridelse av målsetningsverdier for nikkel og arsen i nærområdet til anlegget ved nivåene i utslippstillatelsen. Beregningene gir også fare for overskridelse for støv, men vurderingen er usikker fordi verken andelen PM2,5 og PM10 i utslippet eller bidraget fra øvrige kilder er kjent.