Jump to content
Report

Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Reviderte spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp.

Weydahl, Torleif; Svendby, Tove

Publication details

Series: NILU rapport 1/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3071-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2977114

Summary:
NILU - Norsk Institutt for luftforskning har på oppdrag for Boliden Odda AS, utført sprednings- og avsetningsberegninger i forbindelse med utslipp fra sinkproduksjonsanlegget. Studien beregner luftkonsentrasjon og avsetning av svovel (forsuring) og konsentrasjon av metaller/svevestøv ved dagens sinkproduksjon og ved en planlagt utvidelse. Timesmiddel-, døgnmiddel- og årsmiddel-konsentrasjon av SO2 og PM10 er beregnet til å være innenfor grenseverdier og luftkvalitetskriterier ved dagens og utvidet produksjon. Beregningene viser mulig overskridelse av målsetningsverdien for kadmium ved en utvidelse av produksjonen. Utvidelse i produksjon gir et ytterligere bidrag til overskridelsen av tålegrensen (forsuring) i området rundt Odda. Økningen i avsetning forøvrig er beregnet å være i områder hvor tålegrensen er mer robust. Rapporten er en revisjon av NILU-rapport 3/2019.