Jump to content
Report

Nivåer av tungmetaller og PCBer i elgkjøtt fra Sør-Varanger 2020

Aspholm, Paul Eric; Beddari, Benedicte; Søvik, Ingrid; Fløistad, Ida Marie Bardalen; Englund, Monika Strasser; Enge, Ellen Katrin; Vadset, Marit; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hagen, Snorre

Publication details

Series: NIBIO Rapport 26

Publisher: NIBIO

Year: 2023

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3052672

Summary:
Under høstjakta på elg (Alces alces) i 2020 ble det tatt vevsprøver til analyser av tungmetaller og PCB. Tungmetallprøver ble tatt av 24 individer; 4 hunnkalver, 4 hannkalver, 3 hanner av åringer og 13 okser (voksne hanner). PCB analyser ble gjort av vevsprøver som ble tatt av 2 hunnkalver, 3 hannkalver, 2 hann-åringer og 9 okser (totalt 16 dyr). De felte dyrene har god geografisk spredning fra sør til nord og nord-øst i kommunen. Tungmetallene som ble analysert var krom (Cr), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As), sølv (Ag), kadmium (Cd), tinn (Sn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg). PCB ble analysert for 34 kongenere pluss sumPCB6 og sumPCB7. De fleste konsentrasjonene av tungmetallene var svært lave og flere var under deteksjonsgrensene. Ellers var det bare sporadiske lave forekomster av de 32 PCBene som ble funnet i noen av de undersøkte elgene. Det var bare heksaklorbensen som ble detektert i alle prøvene fra elgene).