Jump to content
Report

Miljøgifter til Mjøsa via renseanlegg, 2005-2007. Oppfølgende undersøkelser i utløpsvann og slam.

Fjeld, E.; Enge, E.K.

Publication details

Series: NIVA-rapport, 5594-2008

Publisher: NIVA

Year: 2008

ISBN: 978-82-577-5329-0

Link: SPFO 1022/2008