Jump to content
Lecture

40 år med overvåking av nedbørkjemi i Norge for studier av bl.a forsuring og overgjødsling.

Aas, W.

Publication details

Presentert på seminaret «Vannmiljø og overvåking. Lange tidsserier - hvorfor er disse viktige?» i regi av Norsk vannforening og Tekna. Oslo 15.04.2015.