Jump to content
Scientific journal publication

Analytical challenges hamper perfluoroalkyl research.

Martin, J.W.; Kannan, K.; Berger, U.; de Voogt, P.; Field, J.; Franklin, J.; Giesy, J.P.; Harner, T.; Muir, D.C.G.; Scott, B.; Kaiser, M.; Järnberg, U.; Jones, K.C., Mabury, S.A.; Schroeder, H.; Simcik, M.; Sottani, C.; van Bavel, B.; Kärrman, A., Lindström, G.; van Leeuwen, S.

Publication details

Journal: Environmental Science and Technology, 38, 248A–255A, 2004