Jump to content
  • Submit

  • Category

  • Sort by

  • Per page

Found 335 publications. Showing page 3 of 14:

Publication  
Year  
Category

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Asplan Viak AS, utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for svevestøv (PM10 og PM2,5) for Dagens situasjon 2021 og Referansesituasjonen 2030 og for 2030 med tiltak rettet mot svevestøv. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe og referansegruppe, er det foreslått en revidert handlingsplan som skal behandles politisk.

NILU

2023

Chlorinated paraffins in urban air in Nordic countries

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Nipen, Maja

In 2022, the Joint Nordic screening group decided to perform a Nordic study on short-, medium- and long-chain chlorinated paraffins (SCCPs, MCCPs, LCCPs) in urban air. A previous study performed on behalf of screening group in 2019 observed higher concentrations of chlorinated paraffins (CPs) in air samples from an urban site than from remote sites (Schlabach et al. 2022). It was then suggested that tire wear particles could be the source for the elevated urban concentrations.

The focus of the study in 2022 was to collect data to improve the understanding of sources for CPs in air by: (1) comparing concentrations measured in wintertime when studded tires are used and in summertime when normal tires are used, (2) comparing data from three capitals in the Nordic countries, and (3) compare urban air concentrations to air concentrations in a car tire testing facility. All the member countries were invited to participate but based on the possibilities to collect active air samples in urban locations, it was decided to collect air samples from Helsinki (Finland), Reykjavik and Reykjanesbær (Iceland) and Oslo (Norway). Samples were collected in February–March 2022 and May–August 2022. The sampling time for each sample was 48 hrs and 3–6 samples were collected per site and season.

Nordic Council of Ministers

2023

Review of methods that can be used in the assessment of atmospheric deposition

Aas, Wenche; Soares, Joana; Hamer, Paul David; Schneider, Philipp; Svendby, Tove Marit; Guerreiro, Cristina

There are three main approaches for estimating the atmospheric deposition: 1) From measurements of air and precipitation chemistry combined with statistical interpolation, 2) Chemical transport models, 3) Combined observations and atmospheric model calculations. This report reviews these different approaches and come with some general recommendations on the different strategies and the way forward for Poland.

The report was made for the project "Strengthening of atmospheric deposition assessment in Poland based on Norwegian experience" under the program "Environment, Energy and Climate Change", financed by the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021".

NILU

2023

Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Albretsen, Jon; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frantzen, Sylvia; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; van der Meeren, Gro Ingleid; Vee, Ida; von Quillfeldt, Cecilie

I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker resultater fra det nylig utviklede fagsystemet for vurdering av økologisk tilstand. I denne rapporten dekkes to hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i alle tre havområdene, basert på vurderingene av økologisk tilstand, Overvåkingsgruppens rapport om forurensning fra 2022, indikatorer fra Overvåkingsgruppen som ikke er dekket under vurdering av økologisk tilstand, samt rapporter og annen relevant informasjon fra forskning, og (2) en vurdering av karbonbinding i marint plankton, marine vegetasjonstyper og marine sedimenter. I tillegg er det gitt en oppsummering for endringer i ytre påvirkning, vurdering av kunnskapsbehov samt en vurdering av indikatorverdier i forhold til referanseverdier og tiltaksgrenser. Vurderingen av dominerende trekk i utvikling og tilstand av miljøet som er gitt i kapittel 2, utgjør Overvåkingsgruppens bidrag til Faglig forums samlerapport om det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder.

Havforskningsinstituttet

2023

Sysav Malmö - CCS Waste-to-Energy. A Worst Case / Likely Case study of amines, nitramines and nitrosamines.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag; Markelj, Miha; Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit

NILU

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Lørenskog kommune ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 for Dagens situasjon 2019 og Referansesituasjonen 2030 med eksisterende og eventuelle nye tiltak. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver og referansegruppen, er det foreslått en revidert handlings- og beredskapsplan som skal behandles politisk.

NILU

2023

Migration analysis of chemical additives from indoor consumer plastic products

Bohlin-Nizzetto, Pernilla

NILU has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, performed chemical analyses of a selection of chemical additives in indoor consumer plastic products. The goal was to identify content and migration of the chemical additives in and from the products to particles and surfaces of the products at room temperature. The plastic products included; furniture wrap, wall papers, table cloths, shower curtains, floor tiles, mattresses, pillows, carpet underlays and a bathtub mat. Targeted chemicals were organophosphorous flame retardants (OPFRs), brominated flame retardants (BFRs) including tetrabromobisphenol A (TBBPA), chlorinated paraffins (CPs) and dechloranes. MCCPs and SCCPs were found in ‰ to % levels in PVC containing products. Four of the OPFRs were found in up to ‰ levels in adhesive foils to be put on furniture or floor/walls and mattresses. None of the targeted brominated compounds nor melamine were detected in the product samples.

NILU

2023

Interim European air quality maps for 2021. PM10, NO2 and ozone spatial estimates based on non-validated UTD data.

Horálek, Jan; Vlasakova, Leona; Schreiberova, Marketa; Schneider, Philipp; Damaskova, Dasa

This report presents European interim air quality maps for 2021, which are based on the non-validated up-to-date (UTD) measurement data and the CAMS Ensemble Forecast modelling results, together with other supplementary data. It contains maps of PM10 and NO2 annual averages and ozone indicator SOMO35.

ETC/HE

2023

European air quality maps for 2020. PM10, PM2.5, Ozone, NO2, NOx and Benzo(a)pyrene spatial estimates and their uncertainties.

Horálek, Jan; Vlasakova, Leona; Schreiberova, Marketa; Markova, Jana; Schneider, Philipp; Kurfürst, Pavel; Tognet, Frédéric; Schovánková, Jana; Vlcek, Ondrej; Damaskova, Dasa

This report presents European air quality maps for 2020 (including for the first time, BaP maps), as well as the relevant exposure estimates for health related and vegetation related indicators. It also summarizes exposure estimates in the period 2005-2020. The report provides and documents background materials (maps, exposure estimates) for the European Environment Agency’s Air Quality in Europe 2022 online report.

ETC/HE

2023

Recommendations for an update of the Implementing Provisions for Reporting (IPR) in connection with the revision of the Ambient Air Quality Directives

Tarrasón, Leonor; Guerreiro, Cristina

This report aims to support the on-going revision of the Ambient Air Quality Directives by providing a series of recommendations on the reciprocal exchange of information and reporting of ambient air quality (e-reporting) following the Commission Implementing Decision (2011/850/EU). It builds on the experience and understanding from the EEA and technical experts at its European Topic Centre for Human Health and the Environment (ETC HE) working with implementing provisions for reporting (IPR) and identifies areas for further efficiency gains in e-reporting, in particular concerning the H-K dataflows.

ETC/HE

2022

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2022 – desember 2022.

Hak, Claudia; Stensrød, Anna Maria Røyset; Andresen, Erik

På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Elkem Carbon har i sin tillatelse fra Miljødirektoratet krav om å gjennomføre kontinuerlig måling av SO2 i omgivelsesluft. Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei). I tillegg har Elkem Carbon AS valgt å måle med passive SO2-prøvetakere ved 3 steder rundt bedriftene. Rapporten dekker målinger i perioden 1. januar – 31. desember 2022. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds vei for alle midlingsperioder krevet i forurensningsforskriften (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). De mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei nordøst og Fiskåveien rett sør for bedriftene. To døgnmidler var over 125 µg/m3 (grenseverdi, 3 tillatt), 4 døgnmidler var over øvre vurderingsterskel (75 µg/m3) og 11 døgnmidler var over nedre vurderingsterskel (50 µg/m3).

NILU

2023

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2021

Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Gohli, Jostein; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lange, Holger; Meissner, Helge Rainer; Nagy, Nina Elisabeth; Nordbakken, Jørn-Frode; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche

Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2021 og trender over tid for følgende temaer:
(i) Landsrepresentativ skogovervåking;
(ii) Skogøkologiske analyser og målinger av luftkjemi på de intensive overvåkingsflatene;
(iii) Overvåking av bjørkemålere i Troms og Finnmark;
(iv) Barkbilleovervåkingen 2021 og mulig overgang til to generasjoner;
(v) Asiatisk askepraktbille – en dørstokkart?
(vi) Overvåking av askeskuddsyke;
(vii) Andre spesielle skogskader i 2021.

NIBIO

2023

Convention on long-range transboundary air pollution. UN/ECE international operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Environmental data report. October 2020 to December 2021

Grøntoft, Terje; Roux, Marta Segura

This report presents the ICP Materials database for the period October 2020 to December 2021. It includes environmental data from the ICP Materials trend exposure programme for 2020 - 2021 and, in addition, data for temperature, relative
humidity, and precipitation amount back to the end of the previous annual exposure programme in October/November 2018. The database consists of meteorological data (T, RH and precipitation amount) and pollution data: Gas concentrations, amounts of ions in precipitation, particle concentrations and amounts of particle deposition.

NILU

2023

Environmental contaminants in freshwater food webs, 2021

Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Lund, Espen; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Johansen, Ingar

This report presents monitoring data from freshwater food webs and abiotic samples from Lake Mjøsa and Femunden within the
Milfersk programme. Studies and monitoring of legacy and emerging contaminants have been carried out through this programme
for several years, focusing on the pelagic food web. This is the first report in the monitoring program focusing on a benthic food
chain (Chironomids, ruffe, roach and perch) in addition to inputs to Lake Mjøsa by analysis of lake sediments, surface waters,
stormwater, effluent and sludge from a wastewater treatment plant (WWTP). The analytical programme includes the determination
of a total of ̴ 260 single components.

Norsk institutt for vannforskning

2022

Nivåer av tungmetaller og PCBer i elgkjøtt fra Sør-Varanger 2020

Aspholm, Paul Eric; Beddari, Benedicte; Søvik, Ingrid; Fløistad, Ida Marie Bardalen; Englund, Monika Strasser; Enge, Ellen Katrin; Vadset, Marit; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hagen, Snorre

Under høstjakta på elg (Alces alces) i 2020 ble det tatt vevsprøver til analyser av tungmetaller og PCB. Tungmetallprøver ble tatt av 24 individer; 4 hunnkalver, 4 hannkalver, 3 hanner av åringer og 13 okser (voksne hanner). PCB analyser ble gjort av vevsprøver som ble tatt av 2 hunnkalver, 3 hannkalver, 2 hann-åringer og 9 okser (totalt 16 dyr). De felte dyrene har god geografisk spredning fra sør til nord og nord-øst i kommunen. Tungmetallene som ble analysert var krom (Cr), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As), sølv (Ag), kadmium (Cd), tinn (Sn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg). PCB ble analysert for 34 kongenere pluss sumPCB6 og sumPCB7. De fleste konsentrasjonene av tungmetallene var svært lave og flere var under deteksjonsgrensene. Ellers var det bare sporadiske lave forekomster av de 32 PCBene som ble funnet i noen av de undersøkte elgene. Det var bare heksaklorbensen som ble detektert i alle prøvene fra elgene).

NIBIO

2023

Atmospheric Supply of Nitrogen, Copper, HCB, BDE-99, SCCP and PFOS to the Baltic Sea in 2020.

Gauss, Michael; Gusev, Alexey; Aas, Wenche; Shatalov, Victor; Ilyin, Ilia; Rozovskaya, Olga; Klein, Heiko; Nyiri, Agnes; Batrakova, Nadezhda; Vulykh, Nadezhda

Norwegian Meteorological Institute

2022

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2021. Revised report.

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Hanssen, Linda

Samples from the urban terrestrial environment in the Oslo area were analysed for metals and a large number of organic environmental pollutants. The selected samples that were analysed were soil, earthworm, fieldfare egg and liver, brown rat liver, roe deer liver, vegetation, insects and red fox liver. Biomagnification-potential was estimated based on detected data for relevant predator-prey pairs.

NILU

2023

CO2-rensing Klemetsrud. Beregning av nitros- og nitraminer.

Tønnesen, Dag

Beregning av spredning og dannelse av nitros- og nitramin er gjennomført for et potensielt aminbasert CO2-fangst-anlegg på Klemetsrud. Det er utført beregninger for tre ulike aminer. Beregningene viser makismal utslippskonsentrasjon for de ulike aminene for å sikre overholdelse av anbefalte grenseverdier for nitros- og nitraminer i luft og vann. Høyeste utslippskonsentrasjon som ikke gir overskridelser av grenseverdiene, er mellom 1,1 ppmV og 11 ppmV avhengig av hvilket amin som benyttes.

NILU

2018

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Finnfjord AS sitt smelteverk ved Finnsnes. Bakgrunnen er oppdaterte krav fra Miljødirektoratet. Fokus i studien er på NOx, SO2 og støv/partikler. Det er utført lokale spredningsberegninger ved hjelp av modellen CONDEP. Regionale beregninger av konsentrasjoner og avsetning er utført med WRF-EMEP modellsystemet. En stor andel av forurensningen slippes ut fra tak. Dette kan gi turbulens og bygningsnedtrekk som igjen gir høye konsentrasjoner rett ved smelteverket og i umiddelbar nærhet. CONDEP-beregningene viser at for NO2 og støv/PM er norske grenseverdier overholdt. For SO2 kan overskridelse av grenseverdier oppstå opptil 500-600 m fra smelteverket. WRF-EMEP-beregningene viser liten påvirkning på regional skala. Av utslippene fra Finnfjord AS avsettes 16 % av nitrogen, 15 % av svovel og 12 % av PM innenfor det innerste gridet (105 x 105 km2). Det gis også anbefaling om målinger av SO2 og meteorologi for å tallfeste påvirkningen fra Finnfjord AS på omgivelsene.

NILU

2023

Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2021

Ruus, Anders; Grung, Merete; Jartun, Morten; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Allan, Ian; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Enge, Ellen Katrin

Norsk institutt for vannforskning

2022

Microplastics in Norwegian coastal areas, rivers, lakes and air (MIKRONOR1)

van Bavel, Bert; Lusher, Amy Lorraine; Consolaro, Chiara; Hjelset, Sverre; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina Tuscano; Röhler, Laura; Pakhomova, Svetlana; Lund, Espen; Eidsvoll, David; Herzke, Dorte; Bråte, Inger Lise Nerland

Norsk institutt for vannforskning

2022

Chemical risk indicator scoping study Scoping study to develop an indicator on the risk of chemicals on ecosystems

Andres, Sandrine; Kotschik, Pia; Malherbe, Laure; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Halvorsen, Helene Lunder; Nipen, Maja; Balde, Mamadou-Bailo; Arts, Gertie; Carré, Aurélien; Vuaille, Jeanne; Trier, Xenia

This scoping study proposes a methodology to develop indicator(s) on the risk of chemicals on various types of ecosystems, habitats and species. This indicator is designed to answer the very different needs coming from environmental policy and strategies. Its aim is to reflect the consequences of human activities (e.g., farming) on ecosystems taking into account different protection goals that can cover specific or protected habitats (or the relevant communities or species in these habitats) or intensively used areas such as agricultural landscapes, which are very relevant in terms of representativity.

In order to develop such an indicator, the methodological approach retained to calculate maps showing a specific risk, illustrated as different degrees of exceedance of tolerable effect thresholds, is to combine different layers of information on which areas/habitats/ecosystems, contain which species, that are exposed to which amounts of chemicals. Information on the sensitivity of the species towards different toxicological effects, and how sensitive the species are to the applied chemicals, is used as ‘connectors’ between the different layers of spatial information.

The report highlights the data required for the development of such an indicator and their availability through a review of existing databases. A case study illustrates the applicability of the indicator and the need for further development.

ETC/HE

2022

Health Risk Assessment of Air Pollution and the Impact of the New WHO Guidelines

Soares, Joana; Ortiz, Alberto González; Gsella, Artur; Horálek, Jan; Plass, Dietrich; Kienzler, Sarah

Air pollution is a major cause of premature death and disease and is the single largest environmental health risk in Europe. Heart disease and stroke are the most common reasons for premature deaths attributable to air pollution, followed by lung diseases and lung cancer.

The health risk assessment methodology assumptions have been recently adapted to follow the recommendations by the World Health Organisation (WHO), released in 2021. The new global air quality guidelines by WHO provide up-to-date health-based guideline levels for major health-damaging air pollutants and new recommendations for assessing the risk of exposure to air pollution.
This report estimates the health risk related to air pollution in 2020 based on the latest methodology. The estimates consider the number of premature deaths and years of life lost related to exposure to fine particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, both for the 27 Member States of the European Union and for additional 14 European countries (Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Iceland, Kosovo, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, San Marino, Serbia, Switzerland, and Türkiye).

A sensitivity analysis to the changes in concentration-response functions and counterfactual concentrations is performed to understand the impact of such changes on the mortality outcome estimates. The sensitivity analysis included both old and new health risk methodology assumptions but also the recommendation from the ELAPSE study on the concentration response functions. The ELAPSE project includes some of the most recent studies on the health effects at low air pollution levels by examining associations between exposures to relatively low levels of air pollution across Europe, including levels below the current EU standards.

The results for 2020 show that the largest health risks are estimated for the countries with the largest populations. However, in relative terms, when considering e.g., years of life lost per 100 000 inhabitants, the largest relative risks are observed in central and eastern European countries for PM2.5, in central and southern European countries for NO2, and south and eastern European for O3. The lowest impact is found for the northern and north-western parts of Europe, where the concentrations are lowest. The number of premature deaths attributed to air pollution in 2020 compared to 2019, increased for PM2.5 and decreased for NO2 and O3. Apart from the changes in concentrations and demographics, the COVID-19 pandemics seems to also have an influence on these changes. For PM2.5, the reduction in concentrations were counteracted by the excess of deaths due to the pandemics. In the case of NO2, the reduction in concentrations was more pronounced as a result of the lockdown measures and the drastic reduction in traffic and its impact in reducing mortality was bigger than the increasing impact of excess of deaths due to COVID-19.

Changing assumptions on concentration-response functions and counterfactual concentrations have implications for estimating mortality health outcomes. The sensitivity analysis shows that it is not straightforward to assess which assumptions estimates the highest health impacts when both factors change. In this case, the final outcome will depend on the concentration at the grid-cell level. The latest assumptions are expected to reduce the health outcomes for PM2.5 and increase for NO2 and O3, when compared to the previous one. When aggregated to all countries, the health outcomes are reduced by over 40 % for PM2.5 and increased by 50 % and 30 % for NO2 and O3, respectively, in 2020. However, this change varies across countries depending on the concentration level the population in the individual countries is exposed to.

ETC/HE

2022

Publication
Year
Category